Babamo 
Nickname:
Paswoord:

Nog geen account? Registreer nu gratis!
Gebruiksvoorwaarden

(laatst bijgewerkt op 14 juni 2010)

Aanvaarding van voorwaarden
De door Babamo geleverde diensten zijn onderhevig aan de volgende gebruiksvoorwaarden. Als bezoeker, gebruiker of lid van Babamo ga je akkoord met de onderstaande bepalingen en voorwaarden. Babamo behoudt zich het recht om de gebruiksvoorwaarden ten allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken, het is dan ook verstandig om deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen. Je kan de meest recente versie van de gebruiksvoorwaarden lezen door te klikken op de link "Gebruiksvoorwaarden" onderaan de webpagina's.

Andere voorwaarden zoals de Gedragscode, Privacy Statement, waarschuwingen, licenties en prijsmededelingen zijn annexen van onderhavige voorwaarden en vormen er aldus een geheel mee.

Account / profiel
Om gebruik te kunnen maken van Babamo, vraag je je eigen account aan op de manier zoals beschreven op de registratiepagina.
Door jezelf in te schrijven met een eigen profiel verklaar je dat de geleverde persoonlijke gegevens correct, nauwkeurig en allerminst bedriegelijk zijn.
Je mag geen account aanmaken op naam van een andere persoon.
Je bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van het wachtwoord van je account voor anderen en je zult anderen geen toegang verlenen tot Babamo met behulp van jouw account. Je bent aansprakelijk voor alles wat er gebeurt doordat anderen jouw account gebruiken, met of zonder jouw toestemming of wetenschap in de periode voorafgaand aan het moment dat je ons op de hoogte stelt van enig ongeoorloofd gebruik.
In geval van diefstal of misbruik van voormelde aanmeldingsgegevens zal de gebruiker Babamo hiervan terstond en dus zonder aarzelen waarschuwen via ons contactformulier.
Je mag op elk gewenst moment je account beëindigen.
Je beschikt over de wettelijke handelingsbekwaamheid om een overeenkomst zoals deze af te sluiten.

Babamo kan op elk ogenblik en zonder verwittiging de websites of diensten stopzetten, een account blokkeren of een account verwijderen.
In geval van conflict met een of meerdere andere leden of met derden, zal je Babamo vrijwaren van alle aanspraken en schadevergoedingen, actuele en toekomstige, van om het even welke aard ook, voorzienbare en onvoorziene, bekende en onbekende, gekende en ongekende, die voortvloeien uit of in verband staan met het conflict.

Profielgegevens, gastenboeken, blogs, foto's, albums, lijsten en andere publieke gegevens
Alle publiek gemaakte gegevens moeten wettelijk en legaal zijn. Je erkent deze bepaling uitdrukkelijk en bent zelf aansprakelijk voor de door jou gepubliceerde gegevens, teksten en beelden, zowel civiel- als strafrechtelijk.

Publiek gemaakte gegevens mogen bijgevolg geen inbreuk inhouden op auteurs-, octrooi- of merkenrechten, handelsgeheimen of andere eigendoms-, intellectuele-, privacy-, persoonlijkheids- of publiciteitsrechten van een derde partij.

Publiek gemaakte gegevens mogen ook niet bedrieglijk, bedreigend, eerrovend, lasterlijk of kwellend zijn. Door het gebruik van de websites of diensten ben je gebonden aan onze Gedragscode.

Intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten
Alle teksten, berichten, foto's, albums, lijsten, beelden, tekeningen en grafieken op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Copyright Babamo © 2010. Alle rechten voorbehouden.

Wanneer een gebruiker publieke informatie (teksten, berichten, foto's, albums, lijsten, beelden, tekeningen en grafieken) op de site ingeeft, verleent de gebruiker een ongelimiteerde, kosteloze, onbezwaarde, wereldwijde, sublicentieerbare toelating aan Babamo om deze gegevens te verspreiden, te gebruiken, te verwerken, te vertalen, te verveelvoudingen en aan te passen.
Je erkent en stemt ermee in dat de bestanden, gegevens en/of materialen die je ter beschikking stelt aan Babamo gebruikt zullen worden door andere gebruikers van Babamo.

Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om bestanden, gegevens en of materialen te downloaden, te kopieren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële, politieke of religieuze doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de hierboven genoemde doeleinden, tenzij Babamo of de betreffende rechthebbende daar toestemming voor heeft gegeven. Het is dan ook onder meer - doch niet daartoe beperkt - niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Babamo substantiële delen van de websites of gegevens hiervan op te vragen of te hergebruiken onafhankelijk als dit handmatig, eenmalig danwel herhaald en systematisch gebeurt.

Iedereen kan een link leggen naar de Babamo websites of naar individuele pagina's op de sites. Hiervoor is geen toestemming vereist, zolang het voor de bezoeker duidelijk blijft dat hij zich op de Babamo website bevindt, en zolang hier geen bijkomende commerciële berichten aan zijn toegevoegd of wijzigingen zijn aangebracht.

Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

Credits
Babamo gebruikt een systeem van credits waarmee je producten en diensten aangeboden door Babamo of derden kan aankopen.
Credits kunnen enkel via de Babamo websites aangekocht worden en kunnen via diverse betalingsmethoden (SMS, kredietkaart, online banking, telefoon, etc.) betaald worden.
Credits kunnen in sommige gevallen ook verdiend of geschonken worden zoals aangegeven op de websites.
De prijs waartegen je credits kunt kopen kan op elk moment wijzigen. De prijs waartegen je credits kunt aankopen is de prijs zoals aangeduid op het moment van aankoop. De prijs kan verschillen per betalingsmethode en per land.
Credits kunnen nooit worden ingewisseld voor cash.
Credits leveren geen rente op.
Indien we verdachte transacties, misbruik, of fraude met het creditssysteem vaststellen kunnen we je account blokkeren of verwijderen.
In het geval van verwijdering van je account, zowel als dit door Babamo of vrijwillig door jezelf gedaan wordt, worden alle nog beschikbare credits automatisch verwijderd zonder dat je recht hebt op enige vergoeding.

Aansprakelijkheid
Voorbehoud van alle recht en middelen; afwijzing van verantwoordelijkheid en beperking van aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud of de aard van de publicaties.

Babamo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tot het verlenen van diensten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de websites of de onmogelijkheid om deze te gebruiken en/of enige aanverwante dienstverlening van Babamo dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voorzover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.

Als gebruiker aanvaard je ontegensprekelijk de volle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van je eigen publicaties en/of je eigen pagina's. Je bent dus niet alleen aansprakelijk en verantwoordelijk voor de items die je zelf publiceert op je pagina's, maar ook voor de commentaren en opmerkingen die anderen op je pagina publiceren. Je kan deze laatste eenvoudig verwijderen.

Babamo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor naleving van deze gebruiksvoorwaarden door gebruikers van de Babamo websites. Je erkent dan ook dat de mogelijkheid aanwezig is dat de bestanden, gegevens en/of materialen die je beschikbaar stelt aan Babamo door derden gebruikt worden op een manier die in strijd is met of niet voorzien is in deze gebruiksvoorwaarden. Babamo is niet aansprakelijk voor enige handelingen van derden in strijd met deze gebruiksvoorwaarden of enige wetsbepaling of voor enig ander onrechtmatig handelen van derden ten aanzien van door jou beschikbaar gestelde bestanden, gegevens en/of materialen.

De links naar andere websites, onder de vorm van buttons, banners, tekstlinks of redirects, vallen onder de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de bestemmeling van de links. Babamo kan het linken naar andere websites voorkomen en kan vervolging instellen indien deze niet overeenstemmen met het persoonlijk, normaal en niet-commercieel gebruik.

Privacy en bescherming van gegevens
Door het gebruik van de websites of diensten ben je gebonden aan ons Privacy Statement. Zie ons Privacy Statement met betrekking tot de inzameling en het gebruik van gegevens.

Klachtenprocedure
Van zodra je schadelijke of illegale gegevens op de websites opmerkt, verzoeken wij je dit terstond te melden via ons contactformulier.

Indien de klacht duidelijk gegrond is, zullen de nodige maatregelen definitief en ontegensprekelijk genomen worden (verwijdering van de gegevens).

Geschillen
Het gebruik van de Babamo websites en diensten valt onder het Belgische recht. In geval van geschil omtrent het gebruik van de Babamo sites of diensten zijn de Hoven en Rechtbanken voor het gebied Brugge bevoegd.

Contact
Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben bij deze gebruiksvoorwaarden, kan je steeds contact met ons opnemen via ons contactformulier.Babamo home | Zoek | Gratis registratie | Help
© 2010 - 2024 Babamo
Privacy statement | Gebruiksvoorwaarden | Contacteer ons